กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือของเด็กอนุบาล
11 กันยายน 2546
 

        
ดร.พัชรี ผลโยธิน
โดยธรรมชาติเด็กวัยอนุบาลชอบที่จะเล่น จากการเล่นคนเดียว ต่างคนต่างเล่นแม้จะนั่งอยู่ด้วยกัน จนรู้จักเล่นด้วยกัน ซึ่งในระยะแรกนั้นการเล่นของเด็กยังมีลักษณะเอาแต่ใจตนเอง หวงของ ทะเลาะกันบ่อย แต่เด็กจะค่อยๆเรียนรู้ควบคุมตนเอง ยอมรับความรู้สึกของผู้อื่น และในที่สุดก็สามารถเล่นอย่างมีกฏเกณฑ์ง่ายๆ ยอมรับกฎเกณฑ์ทางสังคมได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพยายามจัดกิจกรรม ฝึกให้เด็กรู้จักทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างสม่ำเสมอ ทั้งให้กำลังใจหรือแสดงความชื่นชม เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับตัวได้ดีในสังคมต่อไป

การจัดการศึกษาระดับอนุบาลนั้นกล่าวได้ว่า มีกิจกรรมและสื่อหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ เพื่อส่งเสริมหรือปลูกฝังพฤติกรรมการร่วมมือของเด็ก โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดใจอนุบาลเป็นอย่างมาก กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้ว ถ้านำมาจัดในรูปแบบให้เด็กมีโอกาสทำร่วมกันในกลุ่มย่อยประมาณ 3-5 คน จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการร่วมมือของเด็ก แต่ทั้งนี้ครูจะต้องให้เวลา ให้โอกาสเด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปัน ประนีประนอม ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการเล่น และทำงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน ให้แต่ละคนรับผิดชอบ ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และรู้จักประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
โดยทั่วไปกิจกรรมศิลปะที่ให้เด็กอนุบาลทำจะมีหลากหลาย อาทิ เขียนภาพ ระบายสี เล่นกับสี ปั้นดิน ฉีก ตัด ปะ ประดิษฐ์เศษวัสดุ กิจกรรมต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรม ศิลปะแบบร่วมมือสำหรับเด็กอนุบาลวัย 3-6 ปี

Copyright and disclaimer 1999-2000, Kids Square Co.,Ltd. Tel.(662) 886-4080